آمار صادرات کشور بر اساس نیمه نخست سال 1400

آمار صادرات کشور  ، 300 محصول مهم از نظر ارزش در جدول زیر ذکر شده است و فایل کامل آمار صادرات کشور نیمه اول 1400 در انتهای همین صفحه برای دانلود موجود است.

آمار صادرات کشور بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده شش ماهه نخست سال 1400

سال

ماه

نام گمرک

نام کشور

کدتعرفه

شرح تعرفه

وزن (کیلوگرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

جمع

 

 

 

 

 

59,996,395,993

4,803,913,556,297,480

21,805,611,569

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

672,503,777

35,403,863,999,903

154,626,331

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

544,543,378

31,752,904,168,114

141,530,424

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

503,717,524

27,151,492,075,567

127,600,738

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

415,824,036

26,020,243,081,254

113,138,911

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

487,106,506

25,264,312,769,329

112,185,498

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29051100

متانول

466,126,542

23,697,096,760,486

115,495,473

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

11,074,250

22,701,636,624,907

110,814,326

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

10,350,630

21,926,638,047,555

103,400,939

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

9,932,198

21,852,058,418,986

97,070,780

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

9,192,162

19,709,196,324,243

84,954,723

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

64,042,610

19,373,819,299,847

85,667,573

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

70,140,060

17,312,622,524,353

84,618,347

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

47,434,500

15,682,895,133,173

68,868,958

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

7,080,372

15,371,820,272,585

66,768,156

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

107,791,591

15,324,175,145,825

66,893,202

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

47,817,000

15,115,150,191,279

66,376,082

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

166,780,714

14,156,153,621,574

63,166,188

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

44,511,810

14,109,142,895,459

61,831,568

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

64,766,250

13,300,664,910,023

64,903,000

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

50,024,000

12,945,605,929,069

60,553,931

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

89,797,822

12,873,331,744,836

56,179,610

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

47,061,000

12,044,271,728,680

58,812,702

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

92,087,461

11,582,878,869,680

54,951,727

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

67,846,020

11,350,409,286,542

52,109,915

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

86,980,510

11,315,282,057,622

52,606,242

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

87,392,401

10,913,540,987,089

49,844,530

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

35,889,750

10,890,423,394,647

47,357,025

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده.

89,678,141

10,602,864,510,138

51,506,252

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

41,926,500

10,565,429,156,352

46,293,490

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

84,771,560

10,407,217,010,169

45,377,603

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

75,698,260

10,186,802,580,229

45,462,272

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

47,685,000

10,174,979,624,400

45,350,091

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

85,841,678

10,007,709,392,965

48,812,499

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

83,402,133

9,985,117,898,721

43,860,360

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

79,216,881

9,983,484,581,345

46,079,834

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

41,456,250

9,848,011,444,387

44,203,945

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

هند

72039000

محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و…

132,000,000

9,769,652,216,080

42,424,784

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

172,984,657

9,610,304,481,885

42,836,701

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

62,635,460

9,534,747,784,338

42,648,671

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

39,780,000

9,470,062,631,070

44,452,701

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

57,588,040

9,405,617,800,677

44,369,277

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

60,381,000

9,317,963,387,075

45,339,611

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

38,250,000

9,253,744,732,650

40,525,508

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

79,001,699

9,152,515,828,719

44,656,246

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

148,693,992

9,134,244,463,923

39,789,266

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

52,682,000

9,071,785,307,535

40,628,727

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

43,337,250

8,986,282,439,616

42,323,550

1400

6

شلمچه

عراق

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

1,957,528

8,837,501,159,910

38,361,392

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

33,745,500

8,700,901,823,070

38,110,820

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

70,636,900

8,659,210,388,680

42,056,123

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

4,194,032

8,519,332,341,220

37,224,459

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

37,050,750

8,330,871,154,946

36,259,283

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

52,448,920

8,132,825,278,780

39,649,828

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

39,652,500

8,111,381,475,278

39,660,450

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

38,793,888

7,876,468,889,856

35,004,768

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي لامرد

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

13,143,076

7,854,299,865,633

34,176,671

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

28,512,000

7,807,298,033,648

34,921,709

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

22,745,250

7,669,490,365,747

33,647,239

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

33,915,000

7,502,958,435,060

32,653,170

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

26011200

سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده

252,248,212

7,487,985,834,002

32,544,931

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

33,957,000

7,478,209,555,279

33,275,459

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

غنا

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

61,991,642

7,410,711,295,021

32,552,091

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

43,058,534

7,344,966,456,588

34,340,232

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

92,885,003

7,333,562,244,993

34,022,401

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

28,710,000

7,331,085,859,412

34,324,839

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

28,586,250

7,324,672,850,828

35,744,886

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

56,722,699

7,241,281,452,007

31,362,543

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

44,167,892

7,194,700,618,488

34,009,276

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

23,685,750

7,033,640,619,902

30,597,800

1400

2

اراک

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

12,763,910

7,003,342,905,135

30,830,661

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

39,772,820

6,982,037,016,719

34,009,776

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

سوريه

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

662,515

6,974,018,974,434

30,408,222

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

49,540,545

6,960,926,191,214

31,049,370

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

44,023,877

6,946,083,967,056

31,061,026

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

الجزاير

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

42,747,880

6,806,743,995,786

33,343,346

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

48,679,876

6,796,293,149,340

29,491,221

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

ایتالیا

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

43,070,000

6,789,196,349,870

33,178,129

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

41,873,500

6,724,241,216,385

32,332,140

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

130,213,033

6,702,797,976,445

32,644,960

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

36,600,000

6,606,535,032,000

28,686,000

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

امارات متحده عربي

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

2,997,551

6,539,224,447,835

28,389,189

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

44,442,840

6,431,376,359,392

27,888,494

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

42,063,000

6,282,907,368,090

27,114,246

1400

5

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

11,576,500

6,231,068,451,465

27,843,160

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

45,000,000

6,176,914,950,000

26,852,659

1400

1

پرويز خان

عراق

07020010

گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد کرده

53,768,100

6,147,003,048,760

26,928,634

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

غنا

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

46,759,365

6,146,931,328,623

29,920,704

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

46,600,000

6,111,910,523,000

29,861,000

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

46,690,330

6,052,348,941,969

29,394,562

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

چين

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

40,025,300

5,883,107,397,680

25,416,065

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

امارات متحده عربي

29012900

هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا

50,510,249

5,864,504,208,520

25,506,464

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29053100

اتيلن گليکول (ا تان دي ئول)

40,395,814

5,785,580,488,294

25,155,015

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ميانمار

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

37,965,358

5,749,478,297,979

25,688,874

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نيجريه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

65,290,101

5,692,476,307,608

24,744,948

1400

5

شلمچه

عراق

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

692,643

5,668,221,713,227

25,100,656

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083800

محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر

25,061,817

5,639,290,507,076

25,864,704

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

امارات متحده عربي

29012900

هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا

50,482,324

5,628,440,174,302

24,790,473

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

42,208,200

5,577,259,858,416

27,218,228

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

42,493,170

5,554,680,589,272

27,083,135

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

63,747,741

5,500,430,352,024

24,339,695

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

41,218,580

5,480,060,540,860

26,784,039

1400

1

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

الجزاير

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

41,097,900

5,434,166,539,668

23,637,396

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

برزيل

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

62,451,206

5,418,720,820,009

24,231,067

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

30,910,590

5,393,921,240,590

26,274,002

1400

3

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

8,700,330

5,389,502,644,665

26,300,119

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

17,349,750

5,367,605,677,083

24,049,867

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

20,145,000

5,297,807,465,760

23,585,717

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

21,978,000

5,280,012,031,982

23,001,908

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

30,481,000

5,238,264,784,060

23,452,858

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

30,727,080

5,210,088,689,216

23,659,852

1400

2

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

7,896,788

5,184,940,734,682

23,139,183

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

32,099,000

5,181,016,132,600

22,521,653

1400

6

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

7,400,113

5,087,167,522,100

22,189,912

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

26011200

سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده

205,341,296

4,942,658,813,225

22,120,508

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

هند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

30,521,860

4,926,454,065,764

21,415,082

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

57,583,024

4,925,992,671,182

21,363,301

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

17,340,000

4,900,859,989,410

21,325,032

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

41,021,905

4,863,002,531,834

21,152,962

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

29,919,000

4,817,922,391,800

20,887,550

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

امارات متحده عربي

29012900

هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا

44,248,402

4,752,922,139,741

23,104,295

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

35,561,700

4,751,776,471,250

21,886,867

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

23,256,000

4,646,976,161,130

22,721,851

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

چين

08025100

پسته ها با پوست تازه يا خشك

3,412,500

4,601,707,105,000

20,021,932

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

72031000

محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند

120,000,000

4,596,047,750,000

22,379,447

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

2,170,672

4,508,332,696,723

21,227,131

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

17,430,000

4,491,740,252,618

19,696,158

1400

1

شلمچه

عراق

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

1,368,379

4,481,897,251,924

19,702,255

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

29051100

متانول

81,616,763

4,428,232,464,678

19,660,579

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

19,927,000

4,375,337,450,692

19,466,249

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

2,023,819

4,374,367,229,952

19,159,193

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083900

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3

19,576,794

4,357,211,893,976

20,236,542

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

27,299,380

4,354,663,331,246

20,078,599

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

21,675,000

4,320,839,154,105

20,185,941

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

25030090

گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)

124,715,362

4,308,653,322,216

18,832,019

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده.

33,001,980

4,266,799,538,779

18,716,167

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

15,369,750

4,261,923,717,611

18,964,863

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

82,159,850

4,256,767,143,164

19,757,254

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

30,000,000

4,244,348,700,000

18,450,000

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

30,558,760

4,236,979,764,600

18,975,658

1400

1

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

6,648,149

4,235,519,732,618

18,599,152

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده.

29,999,130

4,214,951,540,038

18,651,383

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

برزيل

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

48,495,898

4,201,421,660,280

18,787,631

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

26011150

 کنسانتره آهن

95,093,897

4,183,629,605,961

18,598,352

1400

3

منطقه آزاد تجاري اروند – خرمشهر

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

30,982,686

4,182,428,453,534

20,411,348

1400

3

شلمچه

عراق

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

1,127,087

4,157,762,319,959

20,257,732

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

برزيل

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

64,907,565

4,130,244,537,111

20,251,161

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

2,006,834

4,129,812,806,413

18,127,636

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

17,304,000

4,100,239,816,485

18,496,200

1400

5

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

29,500,000

4,086,003,050,000

18,206,790

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

هند

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

46,196,035

4,072,100,851,154

17,666,173

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083800

محصولات از اهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3 تا 75/4 ميلي متر

18,864,810

4,068,921,175,961

19,832,131

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

29,941,580

3,959,023,156,958

17,220,856

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

16,830,000

3,951,189,089,370

17,130,039

1400

3

کاشان

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

24,824,600

3,949,469,431,404

19,264,356

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

چين

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

29,583,720

3,911,704,873,518

17,158,557

1400

3

اراک

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

7,864,680

3,884,335,214,467

18,933,396

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده.

29,991,310

3,879,108,216,076

17,331,994

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

30,000,000

3,848,475,780,000

16,740,000

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

فيليپين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

30,000,000

3,824,081,250,000

18,750,000

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

66,630,178

3,813,478,188,405

16,362,435

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

تانزانيا

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

69,299,111

3,778,404,236,555

18,294,965

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي لامرد

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

7,555,308

3,777,128,068,316

17,350,655

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ميانمار

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

26,350,000

3,774,951,034,600

16,417,315

1400

2

شلمچه

عراق

84069000

اجزاء و قطعات توربين هاي بخار

1,155,464

3,758,234,517,082

16,556,510

1400

1

کاشان

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

27,230,240

3,758,015,171,601

16,491,260

1400

1

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

30,000,000

3,721,848,000,000

16,348,489

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

نيجريه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

65,200,877

3,668,510,018,844

17,213,031

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

13,538,250

3,663,215,496,468

16,077,748

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

26011200

سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير از پيريت هاي آهن تفته شده

180,367,647

3,657,292,319,226

17,782,431

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

برزيل

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

64,825,149

3,647,369,823,036

17,113,839

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

20,669,154

3,646,631,882,650

15,754,095

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083790

محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790

16,341,784

3,635,351,549,202

16,767,895

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

6,558,000

3,626,847,801,720

15,740,368

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

16,267,500

3,623,044,762,870

15,818,110

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

امارات متحده عربي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

48,000,000

3,621,982,056,000

15,744,599

1400

5

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

72031000

محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند

100,000,000

3,616,529,000,000

16,185,119

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

26,500,600

3,573,874,220,110

15,494,122

1400

1

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

72031000

محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند

80,000,000

3,565,086,000,000

15,697,656

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

26,318,410

3,553,439,183,188

16,352,340

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

هند

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد

10,976,250

3,551,544,140,850

15,505,537

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

26,500,000

3,533,188,608,000

15,264,000

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083900

محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3

16,266,026

3,517,005,814,990

17,136,775

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

16,011,000

3,506,912,536,855

15,668,718

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

17,473,500

3,506,496,191,520

16,356,420

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

16,119,000

3,487,224,662,578

15,937,250

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

کره (جنوبي)

26030090

کنسانتره مس

6,869,837

3,429,986,470,948

15,661,724

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

40,000,915

3,413,960,625,594

14,840,339

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

21,248,000

3,396,344,064,000

15,936,000

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

13,455,000

3,391,124,744,790

14,700,870

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

تايلند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

21,173,000

3,371,376,366,540

16,514,940

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي لامرد

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

6,080,414

3,353,014,631,450

14,937,156

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

امارات متحده عربي

72083790

محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غير مذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790

15,509,790

3,349,434,324,804

16,316,199

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

سودان

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

58,499,980

3,343,828,559,295

16,379,995

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

هند

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

20,234,000

3,319,933,815,660

15,580,180

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

چين

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

24,936,160

3,294,986,338,956

15,460,419

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

10,570,000

3,281,069,875,968

14,283,646

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

13,095,000

3,279,906,233,055

14,913,584

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29024300

پارا ا کسيلن (xylene-p)

18,767,479

3,251,409,112,164

14,282,052

1400

4

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

5,188,287

3,241,578,425,386

15,100,234

1400

6

خسروي

عراق

07020010

گوجه فرنگی زراعی تازه یا سرد کرده

31,039,286

3,221,630,292,857

14,026,300

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

امارات متحده عربي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

23,020,000

3,213,980,462,500

14,360,179

1400

2

کاشان

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

22,115,640

3,201,401,881,618

14,173,646

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

14,294,000

3,196,457,034,870

13,934,345

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

24,998,587

3,186,554,286,267

15,628,945

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

4,938,506

3,180,940,655,540

14,588,867

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

25,008,400

3,162,970,126,680

14,840,985

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

امارات متحده عربي

29091900

ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد – دي اتيل)

19,977,134

3,113,997,141,030

13,559,886

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

55,498,777

3,060,729,147,395

14,919,157

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

10,965,000

2,999,223,264,810

13,092,533

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

29051100

متانول

57,042,843

2,999,001,951,633

14,656,980

1400

3

بناب

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

18,925,970

2,969,614,034,180

14,470,194

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

26011150

 کنسانتره آهن

108,900,771

2,961,038,536,400

12,913,534

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

عمان

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

33,600,000

2,929,497,782,400

12,700,502

1400

3

کاشان

ميانمار

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

18,120,980

2,916,385,657,408

14,255,834

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

50,110,866

2,880,502,767,390

14,031,042

1400

4

يزد

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

17,788,880

2,880,451,744,873

13,662,375

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

23,014,398

2,855,159,865,480

12,445,811

1400

1

منطقه آزاد تجاري اروند – خرمشهر

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

20,400,968

2,833,290,789,984

12,413,612

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

کره (جنوبي)

26030090

کنسانتره مس

11,210,687

2,817,833,315,738

12,312,281

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

9,816,000

2,810,709,390,468

12,468,045

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72011000

چدن خام غيرممزوج داراي 0.5% وزني ياكمتر فسفر، به شکل لخته، بلوک يا ساير اشكال ابتدايي

49,970,190

2,799,543,094,147

12,971,045

1400

6

اصفهان

امارات متحده عربي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

20,021,150

2,773,110,152,664

12,054,590

1400

5

زنجان

ترکيه

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

4,182,797

2,769,115,176,358

12,334,535

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

تايلند

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

32,301,257

2,755,403,348,848

11,983,766

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي لامرد

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

5,118,501

2,742,186,831,311

12,002,836

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

29091900

ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد – دي اتيل)

17,427,867

2,728,241,996,393

13,170,945

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

امارات متحده عربي

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

21,319,140

2,717,537,553,313

12,753,183

1400

6

فرودگاه امام خميني (ره)

ترکيه

71131910

سنتي، صنايع دستي مرصع

273

2,715,534,203,462

11,827,114

1400

2

بناب

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

18,702,750

2,710,956,781,381

12,022,854

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29012400

بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده

9,698,443

2,709,103,775,813

12,109,104

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ويتنام

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

32,006,297

2,671,945,766,388

11,966,526

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

31,626,071

2,628,125,269,526

11,764,898

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

29051100

متانول

42,882,715

2,611,551,213,558

11,340,220

1400

3

ذوب آهن

افغانستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

16,457,200

2,608,431,704,960

12,741,556

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

12,495,000

2,606,250,619,320

12,146,580

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29022000

بنزن

12,033,544

2,604,805,007,048

11,660,504

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

9,690,000

2,602,891,583,115

11,397,016

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

غنا

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

19,998,670

2,600,810,123,948

11,462,919

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اسپانيا

72085110

محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر

11,465,280

2,600,488,681,504

11,277,934

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

29,999,998

2,588,529,372,936

11,258,000

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

18,560,000

2,562,084,962,400

11,140,286

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

26011150

 کنسانتره آهن

58,545,797

2,552,868,120,350

11,980,403

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72011000

چدن خام غيرممزوج داراي 0.5% وزني ياكمتر فسفر، به شکل لخته، بلوک يا ساير اشكال ابتدايي

41,808,401

2,552,747,168,124

10,960,321

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ميانمار

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

17,991,660

2,543,780,418,390

12,476,362

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

11,484,000

2,537,504,327,308

11,354,409

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

هند

72039000

محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و…

61,000,000

2,497,072,600,000

12,211,128

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

اندونزي

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

14,628,520

2,489,287,705,710

11,679,997

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ساحل عاج (ساحل عاج)

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

54,999,539

2,488,168,189,692

10,999,908

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

35,449,286

2,482,655,848,252

10,983,228

1400

3

يزد

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

15,834,895

2,481,014,920,834

12,129,797

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده.

19,796,160

2,456,359,408,327

11,128,696

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

29012400

بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده

11,501,373

2,446,645,152,514

10,627,269

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

امارات متحده عربي

39031190

ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش

7,606,250

2,443,184,487,631

10,697,020

1400

1

اصفهان

امارات متحده عربي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

20,029,475

2,410,668,360,953

10,581,643

1400

6

يزد

عراق

69072200

با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد

200,540,056

2,395,865,779,717

10,425,736

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

آلمان

72071290

محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولادهای غیرممزوج با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل (بجز مربع) با ضخامت بیش از 200 میلیمتر داراي کمتر از 25% وزنی کربن

15,105,320

2,383,316,455,173

11,689,341

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

10,597,500

2,380,575,225,714

11,592,047

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012030

پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

10,939,500

2,353,680,066,375

10,263,380

1400

4

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

17,600,000

2,343,957,000,000

11,000,000

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

تايلند

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

31,494,977

2,337,245,211,856

10,442,895

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

41,004,776

2,335,186,688,995

10,956,939

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

آفريقاي جنوبي

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

51,546,646

2,331,959,910,471

10,309,329

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

29051100

متانول

42,352,687

2,331,600,179,776

10,420,549

1400

6

کاشان

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

16,045,680

2,315,592,853,084

10,051,555

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

4,512,000

2,306,199,574,336

10,781,852

1400

2

منطقه آزاد تجاري اروند – خرمشهر

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

15,928,436

2,304,086,554,496

10,373,546

1400

2

شهيد باهنر

امارات متحده عربي

08071100

هندوا نه، تازه

39,867,897

2,280,460,044,814

9,959,863

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي سهلان

ترکيه

39011030

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94%

8,131,500

2,269,073,899,554

9,887,688

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

27,063,491

2,255,020,951,321

10,083,849

1400

3

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

17,400,000

2,250,443,790,000

10,962,000

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

مناطق آزاد

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

1,036,642

2,247,669,560,971

9,775,537

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1

چين

29051100

متانول

41,583,800

2,236,065,386,556

9,808,423

1400

6

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

چين

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

4,094,500

2,235,961,082,940

9,724,614

1400

3

يزد

عراق

69072200

با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد

206,072,212

2,196,810,924,566

10,721,408

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

ويتنام

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

24,999,998

2,192,063,974,014

9,533,697

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

9,974,250

2,191,042,031,830

10,713,755

1400

3

قزوين

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

13,911,970

2,190,331,836,687

10,686,017

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

25030090

گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)

65,620,190

2,181,926,982,477

10,564,851

1400

5

آستارا

فدراسیون روسيه

08093000

هلو، همچنين شليل و شفتالو، تازه

13,847,157

2,159,950,644,161

9,633,193

1400

3

مهران

عراق

72142000

ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

13,692,070

2,158,074,736,972

10,505,475

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

25030090

گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)

59,014,910

2,152,618,505,964

9,442,386

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

عمان

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

16,640,970

2,138,059,123,200

10,434,188

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

چين

39012040

پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

7,875,000

2,136,164,287,850

9,381,149

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

هند

28141000

آمونياک بدون آب

28,500,059

2,132,039,884,915

9,537,243

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

هند

29051100

متانول

40,232,836

2,120,446,201,949

9,374,251

1400

4

يزد

عراق

69072200

با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد

189,360,806

2,110,463,422,908

9,932,816

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)

ترکيه

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

29,307,338

2,104,569,097,764

9,421,180

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

981,803

2,102,250,071,017

9,143,080

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

1,001,545

2,101,451,506,676

9,397,128

1400

2

باشماق

عراق

08071100

هندوا نه، تازه

45,178,111

2,093,915,531,905

9,053,533

1400

1

باشماق

عراق

08071100

هندوا نه، تازه

45,710,811

2,089,649,006,166

9,149,404

1400

5

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

هند

39012020

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر

9,405,000

2,079,017,385,247

9,251,934

1400

3

منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان

ترکيه

74031100

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده

1,004,029

2,075,871,510,053

10,111,652

1400

1

منطقه ويژه اقتصادي لامرد

ترکيه

76011000

آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.

4,177,908

2,074,969,829,271

9,070,010

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي

چين

31021000

اوره حتي به صورت محلول در آب

32,099,998

2,052,204,411,891

10,065,352

1400

4

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

چين

25030090

گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال)

65,997,698

2,042,051,785,668

9,965,652

1400

2

منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

اندونزي

72061000

شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده.

15,000,000

2,038,597,665,000

8,985,000

1400

6

زنجان

چين

79011210

روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99% وزني به صورت كارنشده

2,897,369

2,038,576,902,246

8,847,732

1400

2

منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)

پاکستان

72071190

محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر

15,271,180

2,036,073,774,928

8,796,199

1400

6

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

آلمان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده، که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش از6ميليمترباشد.

949,485

2,034,259,419,785

8,851,608

فایل به صورت xls میباشند ، هم در موبایل و هم کامپیوتر قابل مشاهده میباشند. دانلود در پایین این صفحه رو دکمه آبی کلیک نمایید.

مرجع صدور این آمار گمرک میباشد

مشاهده آمار واردات کشور نیمه نخست 1400 در این لینک

برای اطلاعات بیشتر در مورد آمار صادرات کشور نیمه نخست 1400 با مشاورین ما در پانیک هلدینک ارتباط برقرار نمایید.

به کمک ، تجربه و تخصص ما نیاز دارید؟

آماده پاسخ به سوالات و ابهامات شما در زمینه صادرات و واردات به صورت تخصصی هستیم.

به دنبال شرکتی حرفه ای در زمینه صادرات و واردات هستید؟